Route aansprakelijkheid en klachtenregeling

Praktijk Liefer is vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris (via Quasir) en geschilleninstantie (Zorggeschil), welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd. Daarnaast ben ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register. Mocht je een klacht hebben wordt onderstaande procedure gevolgd. STAP 1 Onafhankelijke klachtenfunctionaris Wanneer klachtenfunctionaris? Bij meldingen/klachten welke te maken hebben met bijvoorbeeld onvoldoende/onjuiste zorgverlening, ongewenste beëindiging zorgverlening, schade door de behandeling/therapie, ontevredenheid over bejegening of nazorg. Mogelijke maatregel(en) De klachtenfunctionaris kan geen maatregel opleggen, maar helpt de cliënt zowel om de klacht te formuleren als bij de bespreking met de betreffende CAM-therapeut. Indien u een melding/klacht heeft, proberen wij er samen uit te komen. Mocht dit gesprek niet hebben opgeleverd wat u wenst, of is een gesprek niet (meer) mogelijk (in dergelijke situaties dient u de reden te motiveren), dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Deze klachtenfunctionaris zal u helpen om uw klacht goed te formuleren en vervolgens in gesprek te gaan met de betreffende therapeut. STAP 2 Geschilleninstantie Wanneer Geschillencommissie? Indien uw klacht naar uw mening niet is opgelost na bemiddeling van de klachtenfunctionaris. Mogelijke maatregelen De geschillencommissie welke belast is met de zaak geeft een bindend advies, wat inhoud dat de uitspraak daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. Dit kan variëren van verplichte continuering van de behandeling tot een schadevergoeding. Blijkt de klachtenfunctionaris niet voldoende te zijn geweest en/of blijft u van mening dat de CAM-therapeut fouten heeft gemaakt, dan zal de klachtenfunctionaris u helpen om uw klacht bij de geschilleninstantie Zorggeschil neer te leggen. Zorggeschil is een onafhankelijke geschilleninstantie welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd. De geschillencommissie heeft als voorzitter altijd een erkend jurist. Iedere CAM-therapeut van de FAGT valt overigens tevens onder het toezicht van IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) STAP 3 Tuchtrecht Wanneer Tuchtrecht? Tuchtrecht gaat over onzorgvuldig of ongepast handelen van de CAM-therapeut. Denk hierbij aan het schenden van beroepsgeheim, onjuiste informatie voorziening naar cliënt(en) of media en/of onzedelijke gedragingen van de CAM-therapeut in woord of daad. Mogelijke maatregel(en) De TCZ is het Tuchtrecht Complementaire Zorg, welke maatregelen kan opleggen aan de CAM-therapeut. Denk hierbij aan een waarschuwing, een officiële berisping, schorsing of zelfs schrappen uit het register. De klacht dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: Van de klager: Naam Het correspondentieadres en het e-mailadres Het telefoonnummer De dagtekening De handtekening Over de klacht: Een omschrijving van de gedraging of behandeling waartegen de klager bezwaar maakt De naam van de therapeut Werkadres / Woonadres van de therapeut waartegen de klacht wordt ingediend Vermelding dat therapeut bij de FAGT is aangesloten

X